Legyél Te is címlaplány! -  RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

Hatályos 2019. szeptember 27. napjától

I. A PÁLYÁZAT SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA

A meghirdetett pályázat (a továbbiakban: pályázat, verseny) szervezője és lebonyolítója a Mediaworks
Hungary Zrt. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 122-124., a továbbiakban: Szervező), mint a Diéta és
Fitnesz nyomtatott sajtótermék kiadója.

CÉLKITŰZÉSEK

A Szervező a pályázatot Magyarország egész területén hirdeti meg.
A Legyél Te is címlaplány! pályázat célja, hogy támogassa a nőket abban, hogy mindenki észrevegye
magában a szépet, támogatást nyújtson abban, hogy tegyenek meg mindent egészségük megőrzéséért és
kellő önbizalommal vállalják fel önmagukat minden élethelyzetben, szituációban.
A pályázat győztese a Diéta és Fitnesz magazin 2020. februári lapszámának címlapján szerepel
A pályázaton való részvételnek anyagi feltétele, nevezési díja nincs.

II. JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK ÉS A JELENTKEZÉS MÓDJA

A pályázatra minden 18. év feletti (a jelentkezés napján a 18. életévét betöltötte) hölgy jelentkezhet
(továbbiakban: pályázó, jelentkező,), aki a pályázatra történő jelentkezésekor kijelenti, hogy adatai
megfelelnek a valóságnak, egyúttal tudomásul veszi a Szervező Részvételi Szabályzatában, valamint az
Adatvédelmi Tájékoztatójában foglaltakat, valamint megfelel az alábbi jelentkezési feltételeknek:
● A pályázatra kizárólag magyar állampolgárságú hölgyek jelentkezhetnek, akik a pályázatra
történő jelentkezésükkor a 18. életévüket betöltötték. Felső korhatár nincsen.
● A jelentkezés kizárólag e-mailben történhet a cimlaplany@mediaworks.hu címre megküldött
pályázattal. A pályázat csatolmányként minimum kettő, legfeljebb öt darab, jpg kiterjesztésű
fotó elküldése esetén érvényes. Jelentkezéskor fel kell tüntetni a pályázó nevét, korát, lakcímét,
telefonos elérhetőségét és e-mail címét. A jelentkezéshez pár soros bemutatkozást kell
mellékelni, mely bemutatkozásban a pályázó leírja miért gondolja, hogy ideális Diéta és Fitnesz
magazin címlaplány lenne. A Kiadó örömmel vár személyes történeteket, de ez nem feltétele a
pályázaton való részvételnek.
● A pályázatban kizárólag valós adatok szerepelhetnek, a jelentkezéskor megadott adatok
valódiságát a jelentkezőnek a szakmai zsűri által történt kiválasztást követően, személyes
megjelenésekor, személyazonosságát igazoló okmányának felmutatásával kell igazolnia. A
pályázó szavatol azért, hogy az általa beküldött pályázatban szereplő adatok, információk, fotók
a Szervező vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik.
● A jelentkező tudomásul veszi, hogy amennyiben nem valós, vagy hiányos adatot ad meg a
jelentkezés során, vagy a csatolt fényképek nem felelnek meg a szabályzatban leírt
elvárásoknak, a Szervező jogosult a pályázatot előzetes értesítés nélkül törölni.
Mediaworks Hungary Zrt.
1034 Budapest, Bécsi út 122-124.
T: 06-1 460-2500
2
● A jelentkező tudomásul veszi, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden
további értesítés nélkül törölje azon pályázatokat, amelyek megsértik vagy megszegik bármely
fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb jogát, valamint a
Részvételi Szabályban foglalt feltételeket, rendelkezéseket.
● A jelentkező kijelenti, hogy büntetlen előéletű, továbbá kijelenti, hogy korábban nem készült
róla pornográf fénykép vagy filmfelvétel, ilyen jellegű felvételek készítésére, közzétételére,
felhasználására, vagy terjesztésére jogokat nem adott senkinek, illetve ilyen jellegű felvételek
nem jelentek meg róla semmilyen kiadványban, internetes felületen vagy fórumon. A jelentkező
kijelenti, hogy nem áll alkohol és/vagy kábítószer függőség alatt.
● A pályázatban nem vehetnek részt a Mediaworks Hungary Zrt., valamint érdekeltségi körébe
tartozó más gazdasági társaságok, illetve a verseny szervezésében vagy lebonyolításában
közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és
mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint meghatározott közeli
hozzátartozói.
● Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy a pályázó nem felel meg a Részvételi
Szabályzatban foglalt feltételek vagy kötelezettségek bármelyikének, a Szervező azonnali
hatállyal kizárhatja a pályázót.
● A pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a szervező által lebonyolított címlaplány
fotózásra kiválasztásra kerül, akkor rendelkezésre kell állnia 2019. december 9-20. között egy
előre meghatározott időpontban, hogy a címlap fotókat a Kiadó elkészíthesse.

III. A VERSENY MENETE

Online jelentkezés menete
● A jelentkezési határidő: 2019. szeptember 27. napjának 0:00 órájától – 2019. november
29. napjának 23:59 órájáig tart.
● A pályázatokat a cimlaplany@mediaworks.hu címre kell elküldeni.
● Eredményhirdetés időpontja: 2019.december 6. 10:00 óra.
A beérkezett pályázatok közül a győztest a Szervező által összeállított zsűri választja ki. A zsűri tagjait
a Szervező szerkesztősége állítja össze. A győztes a Diéta és Fitnesz magazin 2020. februári
lapszámának címlapján szerepel.
● A győztes pályázónak a Szervező a címlap fotózáshoz fotóst, fodrászt, sminkest, stylistot
biztosít. A fotós, fodrász, sminkes és stylist költségeit a Szervező finanszírozza, a győztes
pályázó fotózásra történő utazását saját maga köteles finanszírozni.
● A Szervező az eredményhirdetést követő 3 napon belül a győztes hölggyel e-mailben/ telefonon
veszi fel a kapcsolatot, majd a visszajelzést követően egyezteti a fotózás időpontját.
Mediaworks Hungary Zrt.
1034 Budapest, Bécsi út 122-124.
T: 06-1 460-2500
3

IV. PÁLYÁZATBÓL TÖRTÉNŐ KIZÁRÁS:

A Pályázót a Szervező kizárja a versenyből, ha:
● ha a jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét,
● bizonyítható, hogy a verseny menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan
befolyásolni próbálta;
● a verseny lebonyolításhoz szükséges adatait nem adja meg
● ha pályázata bárkinek a jogát, jogos érdekét bármilyen módon sérti;
● ha a pályázatra beküldött kép, bármilyen módon megbotránkoztató, jogszabályt sért,
reklámot hordoz;
● ha a fényképfelvételek Szervező általi elkészítéséhez, közzétételéhez nem járul hozzá
● jelen Szabályzat bármely pontját megsérti.

V.A GYŐZTES PÁLYÁZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A Győztes Pályázó kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a fotózás során a pályázóról készült fotó,
grafika, hang – és videofelvételek, valamint ezek állóképei a Szervező a weboldalán, a megyei siteokon,
továbbá online és nyomtatott sajtótermékeiben, azok közösségi oldalain (Facabook, Instragram,
Youtube stb.) valamint a New Wave Media Group Kft., a Lapcom Kiadó Zrt. és az Inform Média
Lapkiadó Kft. online és nyomtatott sajtótermékeiben és azok közösségi oldalain nyilvánosságra
kerüljenek.
VI.SZERZŐI JOG, FELHASZNÁLÁSI JOGOK
A Szervező előzetes és kifejezett jóváhagyása nélkül tilos a pályázattal kapcsolatos bármilyen tartalom
felhasználása, publikálása, terjesztése, módosítása, továbbítása. Ugyanez vonatkozik a versenyről
készült embléma, logó, grafika, fotó, hang- és videofelvétel, valamint ezek állóképeinek felhasználására
is. A pályázó a Mediaworks Hungary Zrt.-re ruházza visszavonhatatlanul, kizárólagosan, teljeskörűen
és korlátozásmentesen a pályázat során a pályázóról készült fotó, grafika, hang – és videofelvétel,
valamint ezek állóképeire (a továbbiakban: Mű) vonatkozó valamennyi, a Szerzői jogról szóló 1999. évi
LXXVI. törvényben (Szjt) meghatározott vagyoni jogát, az ott felsorolt összes felhasználási forma
vonatkozásában.

VII. ADATVÉDELEM ÉS ADATKEZELÉS

A Mediaworks kiemelten fontosnak tartja a versenyben részt vevő természetes személyek, mint
adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá személyes
adataik védelmét.
A Versenyben való részvétellel a Versenyben részt vevő természetes személy önkéntes és kifejezett
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

Adat típus: Cél: Jogalap: Időtartam:
Pályázatban részt
vevő természetes
személy neve
Pályázat megszervezése és lebonyolítása,
az abból fakadó jogok és kötelezettségek
teljesítése
– Pályázatban részt vevő azonosítása,
– Pályázatban való részvétel,
– Pályázatban részt vevő értesítése,
az érintett
önkéntes
hozzájárulása
1 év
Pályázatban részt
vevő természetes
személy születési
helye, ideje
Pályázat megszervezése és lebonyolítása,
az abból fakadó jogok és kötelezettségek
teljesítése
– Pályázatban részt vevő azonosítása,
– Pályázatban való részvétel,
– Pályázatban részt vevő értesítése,
az érintett
önkéntes
hozzájárulása
1 év
Pályázatban részt
vevő természetes
személy lakcíme,
tartózkodási helye
Pályázat megszervezése és lebonyolítása,
az abból fakadó jogok és kötelezettségek
teljesítése
– Pályázatban részt vevő azonosítása,
– Pályázatban való részvétel,
– Pályázatban részt vevő értesítése
az érintett
önkéntes
hozzájárulása
1 év
Pályázatban részt
vevő természetes
személy e-mail címe,
telefonszáma
– Pályázat sikeres megszervezése és
lebonyolítása, az abból fakadó jogok és
kötelezettségek teljesítése
– Pályázatban részt vevő értesítése
az érintett
önkéntes
hozzájárulása
1 év
Győztes pályázóról
készült fénykép és
videófelvétel
– Pályázat megszervezése és lebonyolítása,
az abból fakadó jogok és kötelezettségek
teljesítése
– Pályázatban részt vevő azonosítása,
– Pályázatban való részvétel,
az érintett
önkéntes
hozzájárulása
hozzájárulás
visszavonásáig

A pályázatban részt vevő természetes személy tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről,
kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat
az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket az alábbi
elérhetőségeken teheti meg a Pályázatban részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes személy:
Mediaworks Hungary Zrt.,
1034 Budapest, Bécsi út 122-124,
adatekezeles@mediaworks.hu
A pályázatban részt vevő természetes személy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai
megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat
jogorvoslatért.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a Játékos az alábbi elérhetőségeken érheti
el:
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
telefon: +36 (1) 391-1400
fax: +36 (1) 391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: naih.hu

VIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Pályázó a Részvételi Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a
jelen szabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a
versenyző a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, a
Pályázatból kizárásra kerül. A Legyél Te is címlaplány! Részvételi Szabályzatát a Szervező a következő
oldalakon teszi közzé: www.dietaesfitnesz.hu Szervező a verseny teljes időtartama alatt biztosítja a
Részvételi szabályzat előbbiek szerinti – folyamatos elérhetőségét. Szervező kizárja felelősségét a
pályázó téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából (pl. név, email cím elírás, téves vagy nem
valós adat feltüntetése) eredő, a pályázó vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk
tekintetében. A pályázók tudomásul veszik, hogy a Pályázaton való részvétel önkéntes.
A Pályázó tudomásul veszi, hogy jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebook
vonatkozó felhasználási feltételeit.
A Pályázó és a Szervező kijelentik, hogy a Facebook Platform üzemeltetőjét Facebook Inc.-et (1601 S.
California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) valamint a Facebook Ireland Limitedet (Hanover Reach,
5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) (a továbbiakban együtt „Facebook”) teljes mértékben felmentik
minden a jelen szabályzatban meghirdetett Pályázattal kapcsolatos kártérítési felelősség alól.
A Szervező kijelenti, hogy jelen Pályázat – a Facebook Platform használatán túl –nem áll kapcsolatban
a Facebook-kal, a promóciót a Facebook nem támogatja, ajánlja vagy szervezi, nem hozható kapcsolatba
vele. A Facebook nem vesz részt a Pályázat, szervezésében, ezért a Pályázatban való részvétellel
kapcsolatban teljeskörűen és hiánytalanul mentesül a Pályázatból eredő kötelezettségek alól.A Pályázat
során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat a Facebook részére semmilyen
körülmények között át nem adja.
A Részvételi Szabályzat módosításának jogát a Szervező fenntartja.
A Részvételi Szabályzat nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó rendelkezései irányadóak.
Budapest, 2019. szeptember 27.

Hozzászólások

Ezek is érdekelhetnek

5 durva jel, hogy nem eszel elég proteint
Nem csak a testépítőknek fontos a megfelelő mennyiségű fehérjebevitel. Ha hiányzik ez a fontos makromolekula a szervezetből, az problémákhoz vezethet. Öt figyelmeztető jel, amit tapasztalva érdemes jobban odafigyelni a proteinbevitelre.
Hogyan alakítsuk az egészséges életmódot és a testmozgást szakmai hivatássá
Az egészséges életmód és testmozgás szenvedélyének szakmai hivatássá tételéhez elengedhetetlen a személyes elköteleződés, a szakmai képzések megszerzése, és a gyakorlati tapasztalatok gyűjtése. Fontos a folyamatos tanulás, a hálózatépítés, valamint egy erős személyes márkának és jelenlétnek a kialakítása a sikeres edzői karrier érdekében. Ha rendelkezel a megfelelő személyiségjegyekkel és hajlandó vagy energiát fektetni céljaid elérésébe, sikeres karriert építhetsz ebben a növekvő ágazatban.
Íme egy olcsó gyógynövény, ami minden nőnek kötelező
A mai kor embere minden olyan betegségre fogyaszthatja ezt az egyszerű gyógynövényt, ahol görcsoldásra és gyulladáscsökkentésre van szükség.
Cukormentes raffaello golyó lesz a húsvéti asztal sztárja
Ez az isteni desszertet gyorsan, sütés nélkül elkészítheted, ha hirtelen vendégeket vársz, vagy csak hirtelen szeretnél összedobni valami finomat
Mik az elegáns öltözködés alapjai: útmutató nőnek és férfiaknak
Az elegáns öltözködés a hétköznapok és az ünnepi alkalmak során is fontos lehet. Ennek szabályai számtalan apróságból tevődnek össze. A legfőbb pillére mindennek természetesen az öltöny, kosztüm, szoknya, nadrág vagy ing, amely kapcsán bátran fordulhatsz a MrSale Öltönyüzlethez. De tudtad, hogy ezen felül még számos más dologra is szükség lesz a tökéletes megjelenéshez?
10 dolog, amit soha ne titkolj el az orvosod elől
Amikor valamilyen panasszal felkeressük az orvosunkat, azzal a szándékkal tesszük, hogy segítséget kapjunk. Erre azonban csak akkor van esélyünk, ha a kérdéseire őszintén válaszolunk.
Gazdag tojásos reggeli tavaszra, ha diétázol
A tojás rengeteg ásványi anyagot tartalmaz, például foszfort, cinket, kalciumot, vasat és cinket, emellett pedig vitaminokban is gazdag. Így rengeteg hasznos anyaghoz juthat a szervezeted a diéta közben amellett, hogy gyorsan megszabadulhatsz a súlyfeleslegtől.
Olcsó magyar zöldség, amivel sokkal könnyebb a diéta
Levesbe ízesítőként, délutáni rágcsálnivalónak fogyókúra esetén, smoothie-ba keverve – bárhogyan fogyasztjuk is, a zeller egészséges és finom zöldség. Telis-tele van tápanyagokkal, vitaminokkal.

Ajánlataink

Kövess minket a legfrissebb sportos trendekért és inspirációkért a Facebookon is.