Oldal kiválasztása

FittAréna Nyereményjáték Játékszabály

Diéta és Fitnesz játékszabályzat:

 1. A Játék szervezője és lebonyolítója A nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője és lebonyolítója a Mediaworks Hungary Zrt. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út. 122-124.; a továbbiakban: Társaság/Mediaworks), mint a Diéta és Fitnesz nyomtatott magazin, a dietaesfitnesz.hu internetes sajtótermék kiadója, és a Diéta és Fitnesz Facebook oldalának üzemeltetője (a továbbiakban: „Szervező”).
 2. A Játékban részt vevő személyek A játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: Játékos).

A játékban nem vehetnek részt a Mediaworks Hungary Zrt., valamint érdekeltségi körébe tartozó más gazdasági társaságok, illetve a játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói.

 1. Nyeremény A játékban részt vevő személyek (továbbiakban Játékos), – akik a jelen játékszabályzatban foglalt kiírásnak megfelelően teljesítik a feltételeket – között a Játék időtartama alatt az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra
 • 10 db páros belépőjegy kerül kisorsolásra a 2019. november 23-án, a BOK Csarnokban megrendezésre kerülő FittArénára
 1. A Játék időtartama A Játék 2019. október 1. napján 10:00 órakor kezdődik és 2019. október 18. 10:00 óráig tart. Sorsolás: 2019. október 21. 10 óra
 2. Játék meghirdetésének módja A játékot a Szervező hivatalos weboldalán, a www.dietaesfitnesz.hu oldalon és a hivatalos Facebook oldalán, a www.facebook.com/dietaesfitnesz.hu oldalon hirdeti meg
 3. A Játék menete

6.1. Részvétel A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játék időtartama alatt a Játékos a Diéta és Fitnesz Facebook oldalán található kérdésre kommentben megírt formában válaszoljon. A válaszokat a Szervezők csak abban az esetben fogadják el érvényesnek, ha a Játékos a kérdésre pontos és helyes választ ad. A Játék időtartama alatt a Szervező csak egy helyes regisztrációt/választ fogad el.

6.2. Sorsolás A sorsolásra a véletlenszerűség elve alapján kerül sor. A Játékos a játékban való részvétellel elfogadja a véletlenszerűség elvének alkalmazását.

A nyertes a jelen szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő Játékosok közül a Játék végén kerül kisorsolásra. A játék időtartama alatt további 1 Játékos pótnyertesként kerül kisorsolásra akik a nyertes helyébe lépnek a Nyertesek Játékból történő kizárása esetén.

6.3. A nyertesek értesítése A sorsolás napjától számított 3 munkanapon belül a nyertesekkel a Szervező telefonon/email útján/Facebookon felveszi a kapcsolatot. A kapcsolatfelvételt követően a Szervező egyezteti a nyeremény átvételének részleteit. Amennyiben a nyertessel a megkereséstől számított 3 munkanapon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

6.4. A nyeremény átadása A nyereményeket- e-mailes vagy telefonos egyeztetést követően- postai úton kerül megküldésre a nyerteseknek, ajánlott, tértivevényes küldemény formájában vagy ettől eltérő esetben a nyerteseket külön megkereséssel tájékoztatja a Szervező a jegyek pontos átvételével kapcsolatban.. .

A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható.

6.5. Kizárás a Játékból A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha: – a Játékra jelentkezése időpontjában nem töltötte be a 18. életévét;

– a sorsolás eredményéről történő értesítésre 3 munkanapon belül nem válaszol; – bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot; – bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan

befolyásolni próbálta; – a Játék lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg;

– jelen Szabályzat bármely pontját megsérti.

 1. A Szervező felelőssége A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 18. év alatti, illetve cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
 2. Adatvédelem és adatkezelés

A Mediaworks kiemelten fontosnak tartja a Játékban részt vevő természetes személyek, mint adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá személyes adataik védelmét.

A Játékban való részvétellel a Játékban részt vevő természetes személy önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

Adat típus: Cél: Jogalap: Időtartam:
Játékban részt vevő
természetes személy
neve, lakcíme
– Játékban részt vevő
azonosítása,
– Játékban való részvétel,
– Sorsolás lebonyolítása,
– Nyeremény
kézbesítése/átadása,
– Játékban részt vevő
értesítése,
– egyéb jogszabályi
kötelezettségek teljesítése
az érintett önkéntes
hozzájárulása
6 hónap
Játékban részt vevő
természetes személy
e-mail címe
– Játékban részt vevő
azonosítása,
– Játékban való részvétel,
– Sorsolás lebonyolítása,
– Játékban részt vevő
értesítése,
– egyéb jogszabályi
kötelezettségek teljesítése
az érintett önkéntes
hozzájárulása
6 hónap
Játékban részt vevő
természetes személy
telefonszáma
Nyereményről történő
értesítés
az érintett önkéntes
hozzájárulása
6 hónap
Nyertes játékos
adóazonosító jele
jogszabályi
kötelezettségek teljesítése
– Nyeremény
kézbesítése/átadása
jogi kötelezettség
teljesítése, az
adózás rendjéről
szóló 2003. évi
XCII. törvény, a
számvitelről szóló
2000. évi C.
törvény, a
személyi
jövedelemadóról
szóló 1995. évi
CXVII. törvény
alapján
8 év

A Játékban részt vevő természetes személy tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket az alábbi elérhetőségeken teheti meg a Játékban részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes személy:

Mediaworks Hungary Zrt., 1034 Budapest, Bécsi út 122-124, adatekezeles@mediaworks.hu

Ha a Játékban részt vevő természetes személy, a szervező és lebonyolító – adatkezelési tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó – döntéseivel nem ért egyet, valamint ha jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A Játékos a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat jogorvoslatért.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a Játékos az alábbi elérhetőségeken érheti el:

 • cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • telefon: +36 (1) 391-1400
 • fax: +36 (1) 391-1410
 • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • honlap: naih.hu
 1. Kapcsolat A Játékkal kapcsolatban érdeklődni hétköznapokon 10 és 15 óra között a 06-1/460-2524-es telefonszámon vagy a jatek@mediaworks.hu e-mail címen lehet.
 2. Vegyes rendelkezések A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a játékszabályzatot, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót és az abban foglaltakat feltétel nélkül elfogadja. A Szervező Adatvédelmi Tájékoztatója a dietaesfitnesz.hu/adatvedelem internetes oldalon érhető el.

A Játékos a Játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Pályázó a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, a Játékból kizárásra kerül. A Játékszabályzatot a Szervező a www.dietaesfitnesz.hu oldalon teszi közzé. Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Játékszabályzat előbbiek szerinti – folyamatos elérhetőségét. Pályázók tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes.

A Játékos tudomásul veszi, hogy jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebook vonatkozó felhasználási feltételeit.

A Játékos és a Szervező kijelentik, hogy a Facebook Platform üzemeltetőjét Facebook Inc.-et (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) valamint a Facebook Ireland Limitedet (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) (a továbbiakban együtt „Facebook”) teljes mértékben felmentik minden a jelen játákszabályzatban meghirdetett Játékkal kapcsolatos kártérítési felelősség alól.

A Szervező kijelenti, hogy jelen Játék – a Facebook Platform használatán túl –nem áll kapcsolatban a Facebook-kal, a promóciót a Facebook nem támogatja, ajánlja vagy szervezi. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

A Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat a Facebook részére semmilyen körülmények között át nem adja.

A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a Szervező köteles megfizetni. A Játékos a Játékkal, a jelen Szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadja el irányadónak. A Játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó §-ai irányadóak.

A Játékszabály módosításának jogát a Szervező fenntartja.

Kelt: Budapest, 2019. október 8.

Hozzászólások

Lépésről lépésre a karcsúságért: kezdjük az alapoknál
Az egészséges táplálkozás és az elegendő mozgás nemcsak a testet teszi formásabbá, hanem önbizalmat is ad. Íme, néhány jó tanács az életmódváltáshoz!
Ki mondta, hogy az alakkímélő ételek unalmasak? Főzzünk kreatívan!
Ne gondoljuk, hogy az egészséges vagy alakkímélő étrend íztelen, egysíkú ételeket jelent. Ízesítsünk ételeinket felesleges kalóriák nélkül!
Nyugodt alvás, sikeres fogyókúra – Ezeket az ételeket kerüld el este!
Ha nem megfelelő ételeket fogyasztunk este, azzal megzavarhatjuk az alvásunkat, ráadásul csomó fölösleges kalóriát viszünk be. Nézzük, milyen ételeket nem ajánlott fogyasztani ilyenkor!
10 tipp, hogy jól érezd magad a bőrödben
Érdemes bevetni néhány apró trükköt, amelyek segítenek magabiztosabbá válni.
Az illatok erejével: nemcsak frissítenek, de a fogyókúrában is segíthetnek
A mesés illatú olajok segítenek hogy frissebben, lelkesebben vágj bele a hétköznapokba. Plusz előny: bizonyos illatok állítólag az étvágyat is csökkentik!
Így kerüld el napközben a diétacsapdákat!
Szinte egész nap az íróasztalhoz vagy kötve, és gyakran engedsz a kalóriadús nassolnivalók csábításának? Adunk néhány tippet, hogy sikerüljön ellenállni.
A 12 leghatásosabb gyógynövény
A gyógynövényekkel történő orvoslás ismét virágkorát éli. Segítségével gyengéd módon, mellékhatások nélkül szüntethetők meg a panaszok!
Ennyi szénhidrátot, cukrot és zsírt egyél vacsorára, ha fogyni szeretnél!
Sokan, miután súlyfeleslegünk nagyobbik részét leadták, úgy gondolják, célegyenesbe értek. Ám sajnos, az utolsó kilók mindig makacsul ragaszkodhatnak az emberhez.
Kövess minket a legfrissebb sportos trendekért és inspirációkért a Facebookon is.