Oldal kiválasztása

FittAréna Nyereményjáték Játékszabály

Diéta és Fitnesz játékszabályzat:

 1. A Játék szervezője és lebonyolítója A nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője és lebonyolítója a Mediaworks Hungary Zrt. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út. 122-124.; a továbbiakban: Társaság/Mediaworks), mint a Diéta és Fitnesz nyomtatott magazin, a dietaesfitnesz.hu internetes sajtótermék kiadója, és a Diéta és Fitnesz Facebook oldalának üzemeltetője (a továbbiakban: „Szervező”).
 2. A Játékban részt vevő személyek A játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: Játékos).

A játékban nem vehetnek részt a Mediaworks Hungary Zrt., valamint érdekeltségi körébe tartozó más gazdasági társaságok, illetve a játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói.

 1. Nyeremény A játékban részt vevő személyek (továbbiakban Játékos), – akik a jelen játékszabályzatban foglalt kiírásnak megfelelően teljesítik a feltételeket – között a Játék időtartama alatt az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra
 • 10 db páros belépőjegy kerül kisorsolásra a 2019. november 23-án, a BOK Csarnokban megrendezésre kerülő FittArénára
 1. A Játék időtartama A Játék 2019. október 1. napján 10:00 órakor kezdődik és 2019. október 18. 10:00 óráig tart. Sorsolás: 2019. október 21. 10 óra
 2. Játék meghirdetésének módja A játékot a Szervező hivatalos weboldalán, a www.dietaesfitnesz.hu oldalon és a hivatalos Facebook oldalán, a www.facebook.com/dietaesfitnesz.hu oldalon hirdeti meg
 3. A Játék menete

6.1. Részvétel A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játék időtartama alatt a Játékos a Diéta és Fitnesz Facebook oldalán található kérdésre kommentben megírt formában válaszoljon. A válaszokat a Szervezők csak abban az esetben fogadják el érvényesnek, ha a Játékos a kérdésre pontos és helyes választ ad. A Játék időtartama alatt a Szervező csak egy helyes regisztrációt/választ fogad el.

6.2. Sorsolás A sorsolásra a véletlenszerűség elve alapján kerül sor. A Játékos a játékban való részvétellel elfogadja a véletlenszerűség elvének alkalmazását.

A nyertes a jelen szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő Játékosok közül a Játék végén kerül kisorsolásra. A játék időtartama alatt további 1 Játékos pótnyertesként kerül kisorsolásra akik a nyertes helyébe lépnek a Nyertesek Játékból történő kizárása esetén.

6.3. A nyertesek értesítése A sorsolás napjától számított 3 munkanapon belül a nyertesekkel a Szervező telefonon/email útján/Facebookon felveszi a kapcsolatot. A kapcsolatfelvételt követően a Szervező egyezteti a nyeremény átvételének részleteit. Amennyiben a nyertessel a megkereséstől számított 3 munkanapon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

6.4. A nyeremény átadása A nyereményeket- e-mailes vagy telefonos egyeztetést követően- postai úton kerül megküldésre a nyerteseknek, ajánlott, tértivevényes küldemény formájában vagy ettől eltérő esetben a nyerteseket külön megkereséssel tájékoztatja a Szervező a jegyek pontos átvételével kapcsolatban.. .

A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható.

6.5. Kizárás a Játékból A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha: – a Játékra jelentkezése időpontjában nem töltötte be a 18. életévét;

– a sorsolás eredményéről történő értesítésre 3 munkanapon belül nem válaszol; – bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot; – bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan

befolyásolni próbálta; – a Játék lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg;

– jelen Szabályzat bármely pontját megsérti.

 1. A Szervező felelőssége A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 18. év alatti, illetve cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
 2. Adatvédelem és adatkezelés

A Mediaworks kiemelten fontosnak tartja a Játékban részt vevő természetes személyek, mint adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá személyes adataik védelmét.

A Játékban való részvétellel a Játékban részt vevő természetes személy önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

Adat típus: Cél: Jogalap: Időtartam:
Játékban részt vevő
természetes személy
neve, lakcíme
– Játékban részt vevő
azonosítása,
– Játékban való részvétel,
– Sorsolás lebonyolítása,
– Nyeremény
kézbesítése/átadása,
– Játékban részt vevő
értesítése,
– egyéb jogszabályi
kötelezettségek teljesítése
az érintett önkéntes
hozzájárulása
6 hónap
Játékban részt vevő
természetes személy
e-mail címe
– Játékban részt vevő
azonosítása,
– Játékban való részvétel,
– Sorsolás lebonyolítása,
– Játékban részt vevő
értesítése,
– egyéb jogszabályi
kötelezettségek teljesítése
az érintett önkéntes
hozzájárulása
6 hónap
Játékban részt vevő
természetes személy
telefonszáma
Nyereményről történő
értesítés
az érintett önkéntes
hozzájárulása
6 hónap
Nyertes játékos
adóazonosító jele
jogszabályi
kötelezettségek teljesítése
– Nyeremény
kézbesítése/átadása
jogi kötelezettség
teljesítése, az
adózás rendjéről
szóló 2003. évi
XCII. törvény, a
számvitelről szóló
2000. évi C.
törvény, a
személyi
jövedelemadóról
szóló 1995. évi
CXVII. törvény
alapján
8 év

A Játékban részt vevő természetes személy tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket az alábbi elérhetőségeken teheti meg a Játékban részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes személy:

Mediaworks Hungary Zrt., 1034 Budapest, Bécsi út 122-124, adatekezeles@mediaworks.hu

Ha a Játékban részt vevő természetes személy, a szervező és lebonyolító – adatkezelési tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó – döntéseivel nem ért egyet, valamint ha jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A Játékos a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat jogorvoslatért.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a Játékos az alábbi elérhetőségeken érheti el:

 • cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • telefon: +36 (1) 391-1400
 • fax: +36 (1) 391-1410
 • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • honlap: naih.hu
 1. Kapcsolat A Játékkal kapcsolatban érdeklődni hétköznapokon 10 és 15 óra között a 06-1/460-2524-es telefonszámon vagy a jatek@mediaworks.hu e-mail címen lehet.
 2. Vegyes rendelkezések A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a játékszabályzatot, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót és az abban foglaltakat feltétel nélkül elfogadja. A Szervező Adatvédelmi Tájékoztatója a dietaesfitnesz.hu/adatvedelem internetes oldalon érhető el.

A Játékos a Játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Pályázó a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, a Játékból kizárásra kerül. A Játékszabályzatot a Szervező a www.dietaesfitnesz.hu oldalon teszi közzé. Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Játékszabályzat előbbiek szerinti – folyamatos elérhetőségét. Pályázók tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes.

A Játékos tudomásul veszi, hogy jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebook vonatkozó felhasználási feltételeit.

A Játékos és a Szervező kijelentik, hogy a Facebook Platform üzemeltetőjét Facebook Inc.-et (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) valamint a Facebook Ireland Limitedet (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) (a továbbiakban együtt „Facebook”) teljes mértékben felmentik minden a jelen játákszabályzatban meghirdetett Játékkal kapcsolatos kártérítési felelősség alól.

A Szervező kijelenti, hogy jelen Játék – a Facebook Platform használatán túl –nem áll kapcsolatban a Facebook-kal, a promóciót a Facebook nem támogatja, ajánlja vagy szervezi. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

A Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat a Facebook részére semmilyen körülmények között át nem adja.

A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a Szervező köteles megfizetni. A Játékos a Játékkal, a jelen Szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadja el irányadónak. A Játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó §-ai irányadóak.

A Játékszabály módosításának jogát a Szervező fenntartja.

Kelt: Budapest, 2019. október 8.

Hozzászólások

Kövess minket a legfrissebb sportos trendekért és inspirációkért a Facebookon is.